Personvern

Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå, ved dagleg leiar, er handsamingsansvarleg for verksemdas handsaming av personopplysningar. Det er frivillig for dei som besøkjer nettstadene å oppgje personopplysningar i forbindelse med tenester på . Handsamingsgrunnlaget er samtykke fra den einskilde, med mindre anna er spesifisert.

Innhold

Drift & vedlikehald av nettstad

Catch Media AS er Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå sin datahandsamar, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehald av nettstadet.

Opplysningar som samlast inn i samanhang med drift av nettstad, lagrast på egne serverar som driftas i Noreg av leverandøren hos SYSE AS. Det er berre Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå, Catch Media og SYSE som har tilgang til opplysningane som samlast inn. En egen datahandsamaravtale mellom Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå og Catch Media AS regulerar hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og korleis han skal behandlast.

Webanalyse & informasjonskapslar (cookies)

Google Analytics

Som ein viktig del av arbeidet med å laga ein brukarvennleg nettstad, sjår vi på brukarmønsteret til dei som besøker nettstaden. For å analysere informasjonen, brukar vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics brukar informasjonskapslar/cookies (små tekstfilar som nettstaden lagrea på brukarens datamaskin), som registrerar brukarnes IP-adresse, og som gjer informasjon om den enkelte brukars bevegelsar på nett. Eksempel på kva statistikken gjer oss svar på er; kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varar, kva nettstad brukerane kjem frå og kva nettlesarar som nyttes. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knyte informasjon om din bruk av nettstaden til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samlast inn av Google Analytics, lagrast på Googles serverar i USA. Mottekne opplysningar er underlagd Googles retningslinjar for personvern.

Ei IP-adresse er definert som ei personopplysning fordi den kan sporast tilbake til ei bestemt maskinvare og dermed til ein enkeltperson. Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå brukar Google Analytics si sporingskode som anonymiserar IP-adressa før informasjonen lagrast og tilarbeides av Google. Dermed kan ikkje den lagra IP-adressa brukast til å identifisera den enkelte brukaren.

Side- og tenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapslar i drift og presentasjon av data frå nettstadar. Slike informasjonskapslar kan innehelde informasjon om språkkode for språk valgt av brukaren. Det kan vere informasjonskapslar med informasjon som støttar om lastbalansering av systemet slik at alle brukarar blir sikra ei best mulig oppleving. Ved tenester som krevjar innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapslar som sikrar at tenesta presenterer data til rett mottakar.

Hevder

Alle som spør har hevd på grunnleggjande informasjon om korleis ei verksemd behandlar personopplysningar. I denne erklæringa omtalar vi kva opplysningar vi samlar inn og korleis dei brukes. Dersom du er registert i eit av systema til Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå har du ei hevd på innsyn i dine eigne personopplysningar. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller feilaktige opplysningar. Kravet ditt vil bli behandla vederlagsfritt og seinst innanfor 30 dagar. Alle førespurnadar om innsyn i personopplysningar kan rettast til .

Korleis handtere informasjonskapslar i din nettlesar

På www.nettvett.no kan du lese om korleis du stillar inn nettlesaren for å godta/avvisa informasjonskapslar, og få tips til sikrare bruk av internett.

Publisert: 28.12.2016, Sist endret: 09.04.2021